На 4 октомври „Трейс Груп Холд” АД внесе в БФБ заявление за вписване на новата емисия акции, издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 200 000 лева на 24 200 000 лева. Емисията е в размер на 22 000 000 лева, разпределени в 22 000 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

Припомняме, че увеличението на капитала Трейс груп холд направи за собствена сметка, след решение на ОСА акционерите от месец юли тази година. На него акционерите решиха освен дивидент от 0.2631579 лв. на акция, да бъде увеличен капитала на дружеството с 22 млн. лв. Сума в размер на 10 875 453.41лв. и 11 124 546. 59 лв. от натрупани резерви.

Акциите от увеличението на капитала ще бъдат разпределяни по сметки на акционерите, които те са имали преди увеличението на капитала към дата 27.07.2011г. в „Централен депозитар“ АД.

Акциите от увеличението на капитала ще бъдат захранвани директно по съществуващите сметки /клиентски или собствени/ съответно при инвестиционни посредници или лични сметки. Депозитарните разписки с новите акции на тези акционери, които са били по лична сметка /регистър „А“ на„Централен депозитар“ АД/ ще бъдат раздавани от офисите на инвестиционния посредник по обслужване на увеличението на капитала- ”Капман” АД.