Б.Л.Лизинг АД, гр. София съобщава за сключването на облигационен заем чрез издаване на четвърта емисия корпоративни облигации. Облигационният заем е при следните параметри:

- Издател: Б.Л.Лизинг АД;
- Размер на заема - 3 500 000 евро;
- Вид на облигациите - обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвъряеми, обезпечени, неконвертируеми;
- Брой на облигациите и единична номинална стойност на една облигация: 3 500 броя при номинална стойност на една облигация 1 000 евро;
- дата, от която започва да тече срокът до падежа: 1 ноември 2012 год.;
- матуритет: 5 години;
- дати на падежите за лихвените плащания: 01.02.2013 г., 01.05.2013 г., 01.08.2013 г., 01.11.2013 г.; 01.02.2014 г., 01.05.2014 г., 01.08.2014 г., 01.11.2014 г., 01.02.2015 г., 01.05.2015 г., 01.08.2015 г., 01.11.2015 г., 01.02.2016 г., 01.05.2016 г., 01.08.2016 г., 01.11.2016 г., 01.02.2017 г., 01.05.2017 г., 01.08.2017 г., 01.11.2017 г.;
- дати на падежите за плащания по главницата: на десет равни вноски на датите на последните лихвени плащания, както следва -  01.08.2015 г., 01.11.2015 г., 01.02.2016 г., 01.05.2016 г., 01.08.2016 г., 01.11.2016 г., 01.02.2017 г., 01.05.2017 г., 01.08.2017 г., 01.11.2017 г.;
В случай, че датата на пращане по лихва и/или главница се падне в неработен ден, всички плащания се извършват на следващия работен ден.
- ISIN код на емисията: BG2100021125

Към днешната дата дружеството  е изплатило изцяло две емисии корпоративни облигации, всяка в размер на 3 млн. евро. Третата емисия на Б.Л.Лизинг АД с ISIN код BG2100017081 и падеж 23.07.2013 год. е частично изплатена и успешно се търгува на БФБ в Сегмент за облигации.