Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) свиква ОСА на 27.06.2013 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Янко Забунов № 1, ет. 6, ап. 10, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. В проекта за решение е предвидено от състава на СД да бъде освободена Кети Енчева Михайлова, а на нейно място да бъде назначен Явор Маринов Спасов.
- Променя седалището и адреса на управление на: гр. София 1000, ул. Славянска 29А, ет.2;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. В проекта за решение е предвидено загубата за 2012г. да остане като непокрита.
- Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2013 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2013 год.