Български фонд за дялово инвестиране АД свиква Извънредно общо събрание на 24.09.2012г. от 10:00 часа в София, ж.к. Иван Вазов, ул. „Янко Забунов” № 1,ет.6, ап.10, при следния дневен ред:

1. Промени в устава на “Български фонд за дялово инвестиране” АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвет на директорите промени в Устава на дружеството;

2. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите;

3. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранциите за управление. Проект за решение: Общото събрание приема предложението да бъде избран Съвет на директорите в състав: Веселин Найденов Марешки, Светлана Александровна Марешка, Веселин Йорданов Божков, с мандат от пет години. На членовете на Съвета на директорите,няма да бъде изплащано възнаграждение. Всички членове на Съвета на директорите предоставя гаранция за управлението си в размер три минимални работни заплати за страната. Членовете на Съвета на директорите следва да внесат гаранциите за управлението си в 7-дневен срок от избирането им.

4. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството. Проект за решение: Седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството се променя както следва: гр.Варна, ж.к.“Младост“, бул.“Република“№15, сграда на Медицински център „Младост Варна“, ет.7.