На 23.04.2013 г. се е провело заседание на Съвета на директорите на Български фонд за дялово инвестиране АД(BPT). На нето е било решено къпиталът на дружеството да бъде увеличен 50 000 лв. на 2 050 000 лв. чрез публично предлагане на 2 000 000 броя нови обикновени поименни безналични акции с  право на глас като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев.

Увеличението ще се счита за успешно проведено ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 500 000 броя от новите акции.

За инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала е избран ИП Капман АД.