Днес, 24.09.2012г. успешно се е провело Извънредно общо събрание на акционерите на Български фонд за дялово инвестиране АД, на което е приета промяна на Съвета на директорите на дружеството. Досегашните членове на СД Иван Янев, Кети Михайлова и Борислав Михов са освободени от длъжност, но не и от отговорност. Избран е Съвет на директорите в състав Веселин Марешки, Светлана Марешка и Веселин Божков, като последният е независим член. Прието е на членовете на Съвета на директорите да не бъде изплащано възнаграждение. Всички членове на Съвета на директорите предоставят гаранция за управлението си в размер три минимални работни заплати за страната.

Общото събрание е приело и промени в Устава на дружеството, свързани с промяна на адреса на управление и провеждането на общи събрания.

Седалището, адресът на управление и адресът за кореспонденция на дружеството се променя както следва: гр.Варна, ж.к.“Младост“, бул.“Република“№15, сграда на Медицински център „Младост Варна“, ет.7.

На общото събрание са присъствали трима акционери, притежаващи общо 100% от акционерния капитал на дружеството, но кои са те не става ясно от представените до Борсата документи от събраниeто.