На свое заседание от 25.01.2012 г. Комисията за финансов надзор е избрала Теодора Якимова-Дренска за Заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат 5 години.

Фондът има за цел да съдейства за повишаване на доверието в капиталовия ни пазар, като осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.