На проведено извънредно ОСА от 04.12.2012 год. на ТБ Корпоративна търговска банка АД-София (6C9) са взети следните решения:

- Приема решение да се увеличи капиталът на Корпоративна търговска банка от 60 000 000 лева на 66 000 000 лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 600 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка една и емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия 156.47 лева.
Капиталът на КТБ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 300 001 нови акции с номинална стойност 10 лева всяка една, в който случай капиталът на КТБ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции.
Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция с емисионна стойност 156.47 лева и най-много такъв брой акции, който е съответстващ на броя на придобитите и/или притежаваните от него права, разделен на 10.00, като резултатът се закръглява към по-малкото цяло число.


- Избира за член на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка АД Любомир Колев Денев на мястото на починалия член на Надзорния съвет Янчо Панайотов Ангелов.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 18.12.2012 год.


Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 14.12.2012 год.