Свикано на 26.11.2012 год. извънредно  общо събрание на акционерите на Български фонд за дялово инвестиране АД не се е провело поради липса на кворум.

На събранието е присъствал един акционер, представляващо общо 9 000 бр. акции или 18% от общия брой акции на дружеството.

Във тази връзка, общото събрание е отложено за 11.12.2012 год. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции.