По предварителни данни през второ тримесечие на 2010 г. БВП на един зает се увеличава с 5.5 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Второ тримесечие на 2010 година По предварителни данни, през второ тримесечие на 2010 г. заетите лица в икономиката са 3 619.9 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 508.7 милиона. В сравнение с второ тримесечие на 2009 г. броят на заетите лица е намалял с 6.5%, като са отработени с 8% по-малко човекочасове. Структурата на заетостта по икономически дейности през второ тримесечие на 2009 и 2010 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в индустриалния сектор. На едно заето лице се падат 4 661.6 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 11.2 лева БВП за един отработен час. Преизчислен в съпоставими цени, БВП на един зает реално се увеличава с 5.5%, като за един отработен час се произвеждат с 7.1% повече реална стойност от БВП. Брутната добавена стойност средно на един зает през второ тримесечие на 2010 г. реално се увеличава със 7.4% и съответно с 9.1% за един отработен човекочас. Равнището на производителността на труда е най-високо в сектора на индустрията – 4 823.9 лева брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 11.7 лева за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 348.1 лева БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 10.2 лева от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 985.1 лева БДС на един зает и 1.8 лева за един отработен човекочас.