В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Софарма имоти АДСИЦ-София /SFI/: Софарма имоти АДСИЦ придоби следните търговски обекти: Аптека № 11, със застроена площ 181 кв. м., състояща се от девет броя помещения в гр. Русе по бул. "Липник" № 52 на първия етаж на масивната осеметажна жилищна сграда, построена върху държавна земя в кв. 649 по плана на гр. Русе. Аптека № 20 със застроена площ от 162,10 кв. м., находяща се в гр. Русе. Аптеките ще бъде отдадевани под наем.