Дружеството Спарки Елтос АД е реализирало загуба в края на 2011г., в размер на 1 845 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 60 639 хил. лв., което е с 94.14 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 60.20 % спрямо предходния период до 62497 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за 2011г. са в размер на 59 371 хил.лв. и представляват 97.91 % от общите приходи. Спрямо съответния период за 2010 година те се увеличават с 94.65 %.

Към 31 декември 2011г. дружеството показва загуба на акция в размер на 0.11лв. . Данните са от годишния одитиран Баланс/Отчет на дружеството за 2011г.

Собственият капитал на дружеството е 81 407 хил. лв. , като спрямо същия период на 2010г. е намалял с 2.22 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София за 2011г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 405 313 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 605 бр. )
Минимална цена: ( 0.923 лв. )
Максимална цена: ( 1.785 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 1.218 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.