Намаляването на лихвите по кредитите и депозитите вече започна, твърдят банкери и прогнозират, че до края годината те ще се понижат до "по-логични" нива от сегашните. Това обаче изобщо не означава, че свободните пари, които в последните месеци се "водят" за изчезващ вид, изведнъж са се появили отнякъде в изобилие. Нито пък че модата на депозитите с преференциални лихви безвъзвратно е отминала. Напротив, най-вероятно и занапред банките ще продължат да обсипват драгите зрители и читатели с интересни предложения как парите им "сами да работят за тях". Неслучайно в много специализирани формули банковите депозити вече се препоръчват като доста по-разумна и изгодна инвестиция от борсовата търговия... Типичен пример за продукт, рожба на кризата, са "отворените" сметки, които носят висока лихва. Преди година-година и половина бе традиционна практика парите, до които клиентите имат всекидневен достъп, да получават годишна лихва под 1 процент. Към днешна дата обаче повечето кредитни институция предлагат гъвкави продукти, при които хем средствата са на разположение на собственика си по всяко време, хем се олихвяват с по 5-6 % годишно, че дори и с повече - в зависимост от размера на сумата и периода, за който тя се държи по сметка в банката. Както се казва в популярната реклама: "Теглиш, внасяш, а лихвата си остава!" Една от първите кредитни институции, които наложиха тази мода, бе Обединена българска банка. Нейният "Отворен депозит" може да е със срок от един, три, шест или дванадесет месеца, като след изтичането му автоматично се подновява. За срока на вложението ОББ дава право на клиента си да тегли и да внася средства без ограничение, а лихвата се начислява в края на избрания от него период върху сумата по сметката. Нейното равнище пък зависи от периода - варира от 2.3 до 3.7% за спестявания в долари, от 3.45 до 4.75% - в евро, и от 4 до 5.9% - в левове. Разбира се, както всички останали банкови продукти, и "Отворен депозит" си има своите тънкости. Първо, ОББ начислява лихва по сумите само ако те са над 3 хил. лева (или 1500 валутни единици). Ако салдото падне под тази сума, лихвеният процент няма да се различава от този по стандартните разплащателни сметки в съответната валута. Според сегашната тарифа на кредитната институция, това означава 0.2% за сметки в левове, 0.4% - за тези в евро, и 0.1% - за доларовите. Другата особеност е, че за всяко теглене - след второто, в рамките на един календарен месец, се събира допълнителна такса в размер на 10 лева. При разплащателната сметка "Конто Динамика" на "УниКредит Булбанк" клиентът получава бонусна лихва в размер на половината от действащия лихвен процент за стандартен едномесечен депозит за всеки ден от месеца, в който салдото по нея е поне с 20% по-високо от това, с което тя е открита. На първо място обаче, трябва да е ясно, че минималната сума за откриване на такава сметка е 2 хил. лв., или 1000 валутни единици. По принцип по него се начислява лихва от 0.5% годишно за левове, 0.35% - за евро и 0.2% за долари. Да предположим, че един гражданин си открие такава сметка с минималното салдо от 2000 лв. и през следващия месец го увеличи на 2400 лв. (или с 20%). За всеки следващ ден, в който той поддържа това салдо, ще получава лихвен бонус от 4.175% на годишна база. В случай че наличността по сметката е над 10 хил. лв., бонусът е 4.225% годишно. Той се изчислява, като тези 4.225 % се делят на 360 и резултатът се умножава по броя на на дните, през които салдото се поддържа по сметката. При положение че сметката е в евро и бъде увеличена с 20%, бонусът варира от 0.875 до 0.925% годишно, в зависимост от размера на парите по нея. "УниКредит Булбанк" предлага и депозит "Флекси" със срок от един до 24 месеца. При него клиентът също има възможност да оперира със средствата си, тоест да довнася суми и да тегли определен брой пъти, в зависимост от срока, за който е предоставил парите на разположение на кредитната институция. Лихвата е доста по-висока в сравнение с тази по разплащателните сметки. За спестявания в левове тя варира от 4.2% за суми до 10 хил. лв. за срок от един месец, до 6.78% - за ресурс на стойност над 150 хил. лв. за период от 24 месеца. Ако потребителят ограничи тегленията до регламентирания брой за съответния срок (например четири пъти за депозит от един месец), банката не събира комисиона за касово обслужване. На 30 април изтече промоционалният период на едно от най-атрактивните предложения на пазара - едногодишен "Свободен депозит" с растяща лихва на Първа инвестиционна банка. Тя се увеличава стъпаловидно от 6% на годишна база за първия до 11% за последния едномесечен период. Излиза, че средната лихва за едногодишния период е над 8 процента. Клиентите на кредитната институция могат да теглят и внасят суми по всяко време. Ако довнасянето се извърши след шестия месец от откриването на депозита обаче, допълнително преведените суми се олихвяват с 0.5 процента. Банката не е поставила изискване за минимален размер за откриване и такса за отваряне, обслужване и закриване на сметката. Спестовна сметка "Без ограничения" на "Райфайзенбанк (България)" също дава право на клиентите да теглят и внасят суми по нея, без да губят доходността. Лихвата, която се начислява, на годишна база е 6% за левове, 4% - за евро, и 3% - за щатски долари. Минималната сума по сметката е 100 валутни единици. Банката не събира такси и комисиони за откриване, внасяне на каса, а до 30 юни 2009 г. - и за месечна поддръжка. Клиентите обаче заплащат определена сума за теглене на пари в брой (без комисиона за теглене до 2 хил лв. дневно и 0.5% комисиона, но не повече от 800 лв. за горницата над 2 хил. лева). "Юробанк И Еф Джи България" (по-популярна като Пощенска банка) също не е изневерила на модата. Доказателство за това е Спестовна сметка "Супер Мега" Годишната лихва по нея за суми в лева е 6%, а в евро - 4 процента. Кредитната институция не изисква минимална сума за откриване на "Супер Мега", както и такси за внасяне на пари на каса и за управление. До 31 май 2009 г. банката позволява клиентите й да теглят неограничен брой пъти от сметката си, като това не оказва влияние върху размера на лихвения процент. След края на промоционалния период обаче те ще имат право да се възползват от спестяванията си само до два пъти месечно. Ако не се съобразят с това условие, лихвеният процент за следващия календарен месец намалява до този по разплащателна сметка. Според сегашната тарифа той е 0% за салда под 500 валутни единици, а над тази сума - 0.4% в левове, 0.35% - в евро, и 0.5% - в щатски долари. Продуктът на Корпоративна търговска банка, който влиза в категорията "добре олихвявани отворени сметки", се нарича Преференциален безсрочен депозит Той се предлага в евро и в щатски долари. Минималният размер на депозираната сума е 1500 валутни единици. Средствата по него са на разположение на собственика си по всяко време, а лихвеният процент се променя в зависимост от салдото по сметката. За спестявания до 5000 валутни единици например годишната лихва е 4.5% в евро и 3.5% - в щатски долари. Тя достига до 7.5 и 6.5% за суми над 25 хил. евро, или щатски долари. Банката не събира такси за откриване и поддържане на сметката по депозита, както и за касово обслужване. При спестовна сметка "Пиреос Феър Плей" на "Пиреос Банк България" също няма такси и ограничения за теглене и довнасяне на пари. Кредитната институция гарантира, че доходността ще надхвърли основния лихвен процент, обявяван от БНБ. Лихвата се начислява в зависимост от дневния баланс по сметката и престоя на средствата в нея. За първата година например суми между 2500 и 40 000 лв. се олихвяват с 0.25% над ОЛП (за април той е 3.55). Когато парите по сметката са между 1250 и 20 000 евро, по нея за първата година се начислява лихва, която е с 0.25% над базовия лихвен процент на Европейската централна банка (той е 1.25% за април 2009 г.). През втората година надбавката над основната лихва е 0.5%, за третата - 0.75%, а четвъртата - 1 процент. Доходността по сметки с баланс над 40 хил. лв. или над 20 хил. евро за всеки период е с 0.5% по-висока от изброените стойности. След изтичане на четвъртата година от откриването на спестовна сметка в "Пиреос Феър Плей" тя започва да се олихвява с процента, определен за стандартна спестовна сметка, според актуалния към момента лихвен бюлетин на "Пиреос Банк България". Кредитната институция предлага още един продукт, който дава възможност за теглене и довнасяне - "Депозит 10" Той е със срок 12 месеца. Към първоначално внесената сума клиентът може да добавя още средства до шестия месец от откриването му. Тегленето се ограничава до един път месечно и е за не повече от 10% от салдото. За открити до края на април депозити най-ниското ниво на лихвата (валидно за първия месец) е 6% за сметки в левове и 4.75% - в евро, а най-високото (за дванадесетия месец) - 12.6% в левове, и 9.98% - в евро. При "Депозит 30" клиентите на "Пиреос Банк България" имат възможност да изтеглят до 30% от сумата му за всеки тримесечен период и нямат ограничение за довнасяне. Годишната лихва е 9.1% в левове и 6.5% - в евро. Капитализиране на лихвата, с възможност за теглене на падежиралата лихва без нарушаване на депозита, свободно довнасяне на суми без такса, възможност за ползване на овърдрафт - това са основните параметри на "Асет Плюс Депозит" предлаган от "Интернешънъл Асет банк". Той може да бъде със срок от един, три, шест, дванадесет, двадесет и четири или тридесет и шест месеца. Интересен е продуктът на "МКБ Юнионбанк" "МКБ Юнионбанк Клуб" Лихвата по него се определя в зависимост от разликата между началната и крайната сума. Кредитната институция е заложила два възможни лихвени процента - висок и нисък. Ако сумата в края на месеца е по-малка от 90% от тази в началото, тя се олихвява с по-ниската лихва. Според сегашната тарифа на банката, за спестявания в левове тя е 1.5%, а в евро - 0.5 процента. В случай че сумата в края на месеца е по-голяма или равна на 90% от началното салдо, върху нея се начислява високата лихва, която зависи от размера на спестяването. В левове тя започва от 1.75% (за суми до 1000 лв.) и стига до 5.5% (за над 50 хил. лева). При евровите спестявания лихвата варира между 1.35% (до 500 евро) и 4% (за суми над 25 хил. евро). До 31 май 2009 г. "Сосиете Женерал Експресбанк" гарантира на клиентите си, които са си открили спестовна сметка "Хоризонт" 8% годишна лихва за суми в левове и 5% - в евро. След изтичане на промоционалния период банката си запазва правото за промяна на лихвените нива. Другата тънкост при този продукт е, че наличността по сметката се олихвява веднъж годишно - на 31 декември, или при закриването й. Минимален размер за откриване на депозита е 500 лв., или 250 евро. "Търговска банка Д" също следва тенденциите на пазара със своя безсрочен влог "Д Банк+" Както при другите подобни продукти, доходността му зависи от вложената сума и нейния престой в кредитната институция, а клиентите имат възможност да теглят и довнасят без ограничение, като лихвата се актуализира в зависимост от новия размер на сумата по сметката. Тя се движи в границите от 2% (за спестявания до 5 хил. лв. или 2.5 хил. евро) до 5.2% (за суми над 40 хил. лв.) и респективно 5% (за над 20 хил. евро). Няма такси и комисиони за откриване, обслужване или закриване на влога, а минималният му размер е 100 валутни единици. "Тексим Отворен Депозит" на ТЕКСИМБАНК е със срок един, три шест или дванадесет месеца, а минималната сума за откриването му - 250 валутни единици. Довнасянето, тегленето и извършването на преводи не променят лихвата. За суми в левове, според срока, тя нараства от 2.5 до 4.4%, а в евро - от 1.8 до 2.3 процента. За салда над 10 хил. лв. лихвеният процент може да се договаря с клиента и в зависимост от размера, срока и валутата надбавката над стандартното му ниво може да достигне и 4 на сто. Асортиментът от високодоходни гъвкави спестовни сметки сигурно може да бъде допълнен с още няколко продукта. Но по-важното е, че щом става дума за депозити, още повече за такива, предлагани при преференциални условия, българинът се е научил да си отваря очите на четири. Макар банкерите да убеждават, че такова нещо като "клаузи с дребен шрифт" в договорите вече не съществува, едва ли мнозина им вярват. А че в рекламите се изтъкват само примамливите на тези продукти знаят всички, които ги ползват. Така или иначе уловки винаги ще има Захласнати по високите лихви и опиянени от богатия избор, предлаган им от кредитните институции, хората например забравят да погледнат таксите, които ще им се наложи да платят за теглене на пари от сметката си. А понякога именно там е разковничето - прекалено високите разходи, които клиентът прави, когато има нужда от пари в брой, "изяждат" иначе привлекателната лихва. Другият враг на спестителя е уговорката, че "Банката си запазва правото да променя горните условия по всяко време и без предизвестие до клиентите". Така може да се окаже, че скоро, след като клиентът си е отворил въпросната сметка, кредитната институция едностранно е променила условията по нея и тя вече не е така привлекателна. Например без да уведомява депозантите, банката може да е повишила неколкократно минималната сума, която трябва да се поддържа по сметката, за да се начислява по нея преференциалната лихва. Логиката е новото правило да не важи за вече сключени договори. Само че ако се вярва на разкази на изпатили потребители, са ги уверили, че ако депозираните суми са под новообявения минимален размер, те се олихвяват като стандартна разплащателна сметка. Ясно е, че доходността по разплащателната сметка е с пъти по-ниска от лихвата по депозита, за който клиентът е сключвал договор с банката.