В БФБ-София e постъпило следното търгово предложение за закупуване на ценни книжа:

Търгово предложение за закупуване на ценни книжа, както следва :
- Дружество, обект на предложението: "ЗММ-Нова Загора"АД-Нова Загора;
- Предложител: "Индустриален Холдинг България" АД-София;
- Упълномощен инвестиционен посредник: ИП Авал - ИН АД;
- Брой на акциите, притежание на предложителя - 0 бр./0 %/;
- Брой на акциите, обект на търговото предложение - 61 383 бр.;
- Предлагана цена за една акция - 1.50 лв.;
- Срок на предложението - 28 дни, считано от датата на публикуване в два централни ежедневника; - ДКЦК все още не е взела отношение към предложението.