В БФБ-София е постъпило уведмoление за следното търгово предложение:
Търгово предложение за закупуване на ценни книжа, както следва :
- Дружество, обект на предложението – "Парк Хотел Москва" АД - София;
- Предложители – "Българска Холдингова Компания" АД;
- Упълномощен Инвестиционен посредник – "София Инвест Брокеридж" АД - София;
- Брой на акциите, притежание на предложителя – 2 226 927 бр. /96.25 %/;
- Предлагана цена за една акция – 1.00 лв.;
- Срок на предложението – 28 дни, считано от датата на публикуване в два централни ежедневника;
- ДКЦК все още не е взела отношение към предложението.