Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ от 1 декември 2021 г. в размер на 102,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това означава, че за декември спрямо предходния месец, газът поскъпва с 9,8%. За ноември утвърдената от регулатора цена беше 93,19 лв./MWh.

Увеличената цена на природния газ за декември е в резултат на нарастване на цените на международните газови пазари през последните дни на ноември, коментират от регулатора.

По посочената цена общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Решението е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

В решението на Комисията е приета предложената на 1 декември от "Булгаргаз" ЕАД цена на природния газ, актуализирана с пазарните индекси на европейските газови хъбове към 30 ноември и със средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на ЕЦБ за ноември 2021 г. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

По данни на "Булгаргаз", цената, която дружеството предлага за българския пазар остава с около 35% по-ниска от цените на европейските газови хъбове, посочват от комисията.

Въглищата и природния газ в Европа отново поскъпват

Въглищата и природния газ в Европа отново поскъпват

Търсенето на въглища расте

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар и от запаси природен газ, условията по договорите за доставка от внос за вътрешния пазар, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ.