В Румъния, както и преди три десетилетия, една трета от работната сила е заета в селското стопанство, включително горското стопанство и рибарството. Както обяви статистическата служба в Букурещ, през 2012 година 2,68 млн. румънци или 29,0% работят в сектора на селското стопанство. За сравнение през 1980 год. тази цифра е 3,09 млн. или 29,8% от общия брой служители, пише farmer.bg.

Специалистите обясняват този сравнително висок дял чрез липсата на достатъчно работни места в градовете и чрез липсата на възможности за заетост в неземеделски сектори. В допълнение, румънският селскостопански сектор е силно фрагментиран. Той обхваща 3,7 млн. предприятия и среден размер от 35 декара за пазарна единица.

От една страна има предприятия с малка земеделска площ, които общо притежават 40 млн. декара, от друга страна има промишлено управлявани предприятия, които притежават останалите 40 млн. декара обработваема площ в страната.