През програмният период 2014-2020-а с финансовите инструменти на Фонда на фондовете, чийто пинципал в момента е Министерството на иновациите и растежа, са били подкрепени над 3550 крайни получатели от различни сектори и че са инвестирани около 2 млрд. лв. публичен и частен ресурс.

Това бе съобщено на специална конференция проведена в аулата на Софийския университет, в която участваха заместник-министъра на иновациите и растежа Красимир Якимов, Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, проф. д-р Стоян Шишков - заместник-ректор на СУ и Николай Генчев - председател на Надзорния съвет на Фонда.

В отделните презентации на изпълнителните директори и членове на Управителния съвет на Фонда на фондовете Бисер Петков, г-жа Виктория Христова и г-н Павел Лисев бе подчертано, че предоставената подкрепа насърчава икономическото, регионалното и социалното сближаване в страната. Подкрепените частни компании от Фонда са важни за икономиката на страната ни, тъй като по данни на НСИ, те са генерирали нетни приходи от продажба в размер на 14,4 млрд. лв. и в тях работят над 48 хил. души.

Снимка 665483

Източник: Министерство на иновациите и растежа

В доклада бе поставен акцент и върху измерените макроикономически ефекти от изпълнение на финансовите инструменти на Дружеството. На база модела СИБИЛА 2.0, Администрацията на Министерски съвет измерва ефекта с натрупване от 2019 г. до края на 2023 г. по следните макроикономически показатели:

  • Увеличение на БВП на България с 2.8 % спрямо сценарий без финансови инструменти;
  • Увеличение на заетостта (15-64 г.) с 5.4 % спрямо сценарий без финансови инструменти;
  • Увеличение на частните инвестиции със 7.6% спрямо сценарий без финансови инструменти.
Защо БНБ намали очакванията си за растежа на българската икономика

Защо БНБ намали очакванията си за растежа на българската икономика

Инфлацията ще се забави до 2,3% в края на годината, но в средносрочен план има риск отново да тръгне нагоре

Виктория Христова представи детайлно и ефектите по отделните финансови инструменти/оперативни програми.

Предоставеният ресурс от близо 300 млн. лв. от ОПИК 2014-2020 по гаранционен инструмент "Програма Възстановяване" изигра ключова роля в ситуация на висока несигурност и намален рисков апетит от банките в страната поради COVID-19, което позволи отпускане на кредити за около 784 млн. лв. На база данни от БНБ се констатира, че около 10% от новоотпуснатия обем кредити до 1 млн. евро на предприятия в страната през периода 2021-2023 е бил гарантиран с ресурс по Програмата.

По отношение на дяловите инструменти по Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност 2014-2021" (ОПИК) се констатира, че Фондът на фондовете има ключова роля на пазара, тъй като 3 от 5 от предприятията, получили дялово финансиране в периода 2019-2023 г., са финансирани от фондове, подкрепени от ФнФ, като инвестираният публичен и частен ресурс възлиза на близо 300 млн. лв.

В резултат от извършените инвестиции в подкрепените предприятия са създадени над 1000 нови работни места. По отношение на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 " (ОПРР) и предоставеният публичен и частен ресурс от близо 580 млн. лв. Акцент беше поставен върху това, че Фондовете за градско развитие са ключов партньор на общинските администрации за реализация на инвестиционни проекти, тъй като делът на инвестирания ресурс от Дружеството спрямо капиталовите разходи на подкрепените общини за периода 2020-2023 представлява средно около 10 %, като при някои община като Варна, Бургас и Габрово делът достига до съществените близо 30 %.

Индикация за преобразуващо въздействие, което имат финансовите инструменти върху развитието на градовете и регионите. Бяха представени и постигнатите резултати от инвестициите с рециклиран ресурс от инициативата JESSICA.

Беше отбелязано и че са предоставени над 960 микрокредити в размер на близо 35 млн. лв. на стартиращи предприятия, вкл. на социални такива, с ресурс по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" (ОПРЧР), като съществена част от подкрепените са представители на целевите групи крайни получатели по Програмата (младежи до 29 г. и/или безработни).

Близо 1500 са допълнително наетите лица на работа в резултат от предоставените микрокредити. По Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС) беше отбелязано, че са инвестирани около 45 млн. лв. в 5 ВиК оператори в страна (Бургас, Русе, Враца, Стара Загора и Смолян) и че в дългосрочен план тези инвестиции във ВиК инфраструктура ще допринесат към подобряване качеството на живот в съответните градове и по-ефективно използване на природните ресурси.

Павел Лисев представи предизвикателства и научени уроци от изминалия програмен период, както и плановете на Фонда на фондовете за продължаване на инвестиционната подкрепа и през 2021-2027. Средствата от новата многогодишна рамка ще бъдат разпределени със стратегическа насоченост върху няколко ключови области за подкрепа на бизнеса, иновациите и регионалното сближаване в страната.

В рамките на Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, където ресурсът предвиден за финансови инструменти надхвърля 645 млн. евро, средствата са разделени за подкрепа в две основни направления- "Иновации и растеж" и "Кръгова икономика".

С над 460 млн. лева по линия на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 ще се финансират проекти в редица приоритетни за страната сектори - градска среда, образователна и здравна инфраструктура, градска мобилност, културен туризъм и спорт. В заключение, беше посочено, че ФМФИБ е в активни преговори по финализиране на процеса по подписване на споразумения за финансиране и с управляващите органи на други програми от програмен период 2021-2027.

Над 80% спад на чуждите инвестиции у нас - кои са най-големите инвеститори

Над 80% спад на чуждите инвестиции у нас - кои са най-големите инвеститори

Според данните на БНБ за период от 1 година отливът на чуждестранен капитал е в размер на 81%