Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете леко повишение на композитния индекс "Икономика на светло", чрез който измерва светлата част на българската икономика. За 2022 г. той е 78,58 пункта, спрямо 78.40 през 2021 г., съобщиха на пресконференция от работодателската организация.

Това е най-високата стойност на индекса от началото на измерването му през 2010 г. Въпреки това, делът на сивата икономика в страната ни остава относително висок на фона на средните нива в ЕС.

Една от основните причини, довела до "изсветляването", е напредналото и практически завършило възстановяване от пандемичната криза, както и конкретни мерки на правителството за противодействие на негативни фактори, влошаващи конкурентоспособността на българските предприятия и бизнес средата като цяло. Основните от тези мерки са: мярката 60/40, както и компенсациите на небитовите потребители на цените на електрическата енергия.

Сред негативните фактори, които възпрепятстват по-голям ръст на индекса, АИКБ отбелязва: войната в Украйна, произлезлия от нея ръст на цената на енергоносителите и на нарушените вериги на доставки и продажби, инфлацията и продължаващото административно увеличение на минималната работна заплата.

За разлика от композитния индекс "Икономика на светло" под-индексът "Заетост на светло", който измерва трудовия пазар, отчита спад с 0,39 пункта спрямо предходната година. Стойността му за 2022 г. е 81,69. Въпреки това, стойността на индекса е по-висока от предкризисната 2019 г., когато е била 78,89 пункта.

Под-индексът е фокусиран само върху трудовите отношения и заостря вниманието върху трудовия пазар, където проблемите засягат множество субекти (работодатели и работници/служители) и с най-дългосрочното си въздействие нанасят значителни вреди на публичните системи на България.

"Сивата икономика е като демографската криза - няма едно "хапче", което да я излекува. Необходима е комплексна програма и неотслабващи усилия за по-лесно определяне и плащане на данъци и по-ефективно изразходване на събрания публичен ресурс. Необходимо е и намаляване на административните тежести за изрядния бизнес и своевременно санкциониране на неизрядните към фиска", коментира председателя на УС на АИКБ Васил Велев.

За АИКБ данните от проведените изследвания ясно показват областите, в които трябват повече усилия за противодействие на сивата икономика. Тези области, според представителите на бизнеса, са преди всичко свързани с: необходимостта от ограничаване на работата с официални договори, но с недействителен размер на възнагражденията, т.нар. "заплата в плик"; подобряване на прозрачността и гарантирането на реална конкуренция при провеждането на обществените поръчки; разрешителните и лицензионните режими.

Според работниците и служителите, най-проблемните области остават: издаването на касови бележки при продажбите на услуги и работата с официални договори, но с неофициално "заплащане в плик".

Асоциацията на индустриалния капитал в България изчислява и публикува композитния индекс "Икономика на светло" от 2010 г. и за целия период до 2021 г., този индекс показва устойчива тенденция към нарастване - с изключение на кризисните 2014 г. и 2020 г. Основна цел на индекса е да следи динамиката на изменение на сивата икономика в България, с цел да се опознаят различните й проявления и да се стимулират политиките за нейното ограничаване.

Новата икономическа прогноза на ЕК за България сочи забавяне ръста на БВП

Новата икономическа прогноза на ЕК за България сочи забавяне ръста на БВП

Това се очаква за тази и следващата година