На служебните правителства явно им е съдено да пласират дълг при тежки условия, за да изкупуват авантюрите на фискалната политика на предхождащите ги редовни правителства. Това се случи през 2022 година, това се случва и сега. Повод за тези редове е поредната облигационна емисия, която служебния кабинет пусна на пазара. В прессъобщението на финансовото ведомство пише следното:

"Министерството на финансите (МФ) пусна в обращение нова емисия 6-годишни ДЦК, деноминирана в лева, с падеж 15.05.2030 година и годишен лихвен купон от 3,25 %. Това е вторият за годината аукцион на ДЦК след възобновяването на емисионната политика на 15 април 2024 година.

На проведения на 13 май 2024 г. аукцион за новата емисия ДЦК бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,35 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 445,3 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,23."

Доходността на държавния краткосрочен дълг нарасна над два пъти - само за 2 години

Доходността на държавния краткосрочен дълг нарасна над два пъти - само за 2 години

Какво е сравнението спрямо германските дългови книжа

Въпросните нови облигации са едни от най-високолихвените държавни ценни книжа с подобна срочност, които в момента са на пазара. Специално друга шестгодишна емисия в лева за момента няма, но има такива, които са близки по матуритет. Това са две петгодишни емисии от 2020-а и 2021-а при които лихвите и доходността са почти нулеви и една емисия със срок на погасяване от пет години шест месеца с лихва от 3,2% годишно и доходност от 4,96 процента. Тя е емитирана на 28 септември 2022-а от служебното правителство на Гълъб Донев, което пое временно управлението на държавата след оставката на редовното правителство на четворната коалиция с министър-председател Кирил Петков.

Редовното правителство, при което за пръв път фискалната стабилност и бюджетната устойчивост бяха торпилирани с популистки политики за увеличаване на трайните бюджетни разходи и разрастване на бюджетния дефицит. Резултатът тогава бе в рязкото повишаване на цената на дълга. Сега историята се повтаря. А още по-лошото е че най-вероятно тази тенденция ще се прояви и предстоящото емитиране на облигации и на международните капиталови пазари.