Годишният растеж на индекса на цените на жилищата (ИЦЖ) се запазва относително стабилен и към третото тримесечие на 2023 г. е възлизал на 9.2%, при 10.7% за предходното и 9.5% за първото. Това е видно от икономическия преглед на Българската народна банка (БНБ).

Нарастването на цените беше обусловено както от поскъпването на новите (9.5%), така и на съществуващите жилища (9%). Можем да отбележим, че при съществуващите апартаменти се наблюдава по-съществено забавяне на инфлацията, която достигна 15.6% през последното тримесечие на 2022 г., като през първото тримесечие на 2023 г. намаля до 12.3%, а през 2-то - 11.4 на сто.

Поскъпването на имотите през 2023 г. беше широкообхватно по областни градове, като съществено ускорение на темпа на растеж беше отчетено в Русе.

Фактори, които продължиха да допринасят за търсенето на жилища и за нарастването на цените им, са: повишението на доходите от труд, запазващата се силна кредитна активност в условия на исторически ниски нива на годишния процент на разходите (ГПР) по нови жилищни кредити (2.9% през тертото тримесечие на 2023 г.), както и липсата на достатъчно възможности за инвестиране на натрупаните в икономиката спестявания в среда на отрицателни реални лихвени проценти по депозитите.

Същевременно фактор по линия на предлагането, който ограничаваше покачването на цените на жилищата, беше бързото забавяне на темпа на нарастване на разходите за строителство на нови сгради през третото тримесечие на 2023 г. (3.4% на годишна база в сравнение с 18.5% през предходното тримесечие). За сравнение през последното тримесечие на 2022 г. разходите за строителство отчетоха ръст от 62.3 процента.

В област Пловдив се строят повече жилища, отколкото в София

В тази област на страната се строят повече жилища, отколкото в София

Докато броят на сделките намалява през 2023 г.

Други фактори, ограничаващи поскъпването на жилищата, бяха отслабването на нагласите на домакинствата за придобиване на жилище, както и понижението на обема на сключените сделки за покупко-продажба през третото тримесечие на 2023 г. (с -8.7% на годишна база).

През третото тримесечие на 2023 г. съотношението "цена/наем на жилищата", което e често използван индикатор за подцененост/надцененост на жилищата, продължи да надвишава значително (с 34.9%) дългосрочната си средна стойност.

"Това е сигнал, че решенията на домакинствата за придобиване на жилище се определят от мотиви, които са различни от извличане на непосредствена финансова полза чрез отдаване под наем на новопридобитите имоти", подчертават от БНБ.

При лихви в застой: Българинът изтегли близо 20 милиарда лева от банките за жилища

При лихви в застой: Българинът изтегли близо 20 милиарда лева от банките за жилища

БНБ е готова да "охлади" ипотечното кредитиране още през 2024 г.

Такива причини биха могли да бъдат очаквания за продължаващо нарастване на цените на жилищата (и реализиране на капиталова печалба след продажба в бъдеще) или възприемане на жилищата като актив за съхранение на стойност в среда на ниски лихвени проценти по депозитите и висока инфлация.

Същевременно оценките на БНБ, показват значително по-слабо положително отклонение на текущите цени на жилищата в България от дългосрочното им равновесно ниво (в размер на 5.2%). Това се определя от факта, че растежът на доходите на домакинствата в комбинация със запазващите се отрицателни реални лихвени проценти по жилищни кредити повишава достъпността на жилищата, което се отразява като увеличение на равновесната им цена - тази, при която търсенето и предлагането се уравновесяват.