По предварителни данни на Националния статистически институт през януари 2019 г. индексът на промишленото производство нараства с 3.2% в сравнение с декември 2018 година. Промишленото производство регистриран ръст от 2.8% спрямо януари 2018 година.

През първия месец на тази година увеличение спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 12.4%, в преработващата промишленост - с 4.1%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.1%.

На годишна база ръст на промишленото производство покозва добивната промишленост - с 16.4%, и в преработващата промишленост - с 2.9%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%.

Продукцията в сектор "Строителство" през януари е с 1.5% над равнището от предходния месец. Предварителните данни на НСИ показват увеличение от 0.9% на строителната продукция през януари в сравнение със същия месец на 2018 година.

Произведената строителна продукция е над равнището от предходния месец, като тази от гражданското/инженерното строителство нараства с 2.8%, а от сградното строителство - с 0.6%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през януари се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 4.6%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано понижение от 4%.

Оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" нараства през януари с 0.4% спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на предходната година секторът бележи ръст от 3.2%.

През януари се наблюдава по-значителен повишаване на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 18.7%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 13.2%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 10.8%. Най-голямо намаление е отчетено при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 11.8%.

В сравнение със същия месец на 2018 г. през януари оборотът нараства по-съществено при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 19.0%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 13.7%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 10.6%. Намаление е регистрирано при: търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 3.0%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.0%.