Комисията по финансов надзор направи промяна в годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор, която се дължи от емитентите и публичните дружества, като размерът й се увеличава от 200 на 300 лв, съобщиха от пресцентъра на КФН.

Таксата в новия й размер ще се дължи единствено от лицата, които са придобили качеството на поднадзорни на КФН лица след влизането в сила на промяната, а именно след 02 юли 2007 г.

Лицата, които са имали качеството емитент и/или публично дружество към момента на влизане в сила на промяната,  дължат такса за 2007 г. в размера, в който тя е определена от закона, действащ към 01.01.2007 г., независимо от това дали към момента на влизане в сила на изменението тези лица са заплатили част от таксата или не са я заплатили изобщо. 

От комисията напомнят, че срокът в който публичните дружества и емитентите следва да заплатят втората вноска от годишната такса за общ финансов надзор за 2007 г.изтича на 30 септември 2007 г.

Таксите на новорегистрираните през съответната година лица се изчисляват пропорционално на времето от получаването им на статут на публични дружества или емитенти до края на годината. В тези случаи таксата се заплаща в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистрация.