Дружеството Явор АД е реализирало загуба за второто тримесечие на годината, в размер на 104 хил. лв. Загубата е най-високата от милениума насам.

Общи приходи липсват. Общите разходи отчитат спад от 16.80 % спрямо предходния период до 104 хил.лв.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2012г.

Към 30 юни 2012г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 19.22лв.

Собственият капитал на дружеството към 30 юни 2012г. е 257 хил. лв. , като спрямо същия период на 2011г. е намалял с 76.07 %.