Дружеството Явор АД е реализирало загуба към второто тримесечие на годината, в размер на 295 хил. лв. Това е седмата поред загуба към този отчетен период, показват данните от финансовите отчети.

Общите приходи на дружеството са 384 хил. лв., което е с 4.35 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 25.05 % спрямо предходния период до 679 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 384 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те се увеличават с 4.35 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.04лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 6 653 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. е намалял с 8.57 %.