Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване на контрол върху „Акорн" - Холандия, от страна на „Флорио Холдинг Кооператив" - Холандия.

Придобиваното дружество е част от групата Аутобар Пакиджинг - производител на пластмаси, промишлени опаковки, изкуствени и смесени торове, пликове за замразени храни, плодове и зеленчуци. Нейни представители на българския пазар са „Софияпласт 96" АД и „Аутобар Пакиджинг Балкан" АД.

КЗК установи, че на територията на България, разглежданият пазар е динамичен и силно конкурентен. Не съществуват икономически или административни бариери за навлизане на нови инвеститори.

Участниците в концентрацията не са свързани помежду си както чрез хоризонтални, така и чрез вертикални търговски отношения.

Комисията счита, че планираната сделка не би могла да повиши пазарните им позиции до установените прагове за господстващо положение и не е в състояние да ограничи ефективната конкуренция в сектора