През третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 29 822 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 248 млн., като на човек от населението се падат 2 166 евро, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.1% на БВП през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо второто тримесечие на 2018 година.

Експресните оценки на НСИ даваха 3 на сто растеж на икономиката на годишна база и с 0,5 на сто спрямо предходното тримесечие.

НСИ: Икономиката забави темпото до 3% през третото тримесечие

НСИ: Икономиката забави темпото до 3% през третото тримесечие

Крайното потребление е основен двигател на растежа

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 26 116 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.8 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7.2%.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни пункта до 27.6%. Делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 65.2% при 63.5% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие се изразходват 69.9% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17.4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

По предварителни данни през периода крайното потребление нараства с 1.4%, а бруто образуването в основен капитал намалява с 1.5% спрямо предходното тримесечие. Вносът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0.8%, докато износът на стоки и услуги се увеличава с 1.7%.

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Операции с недвижими имоти - 21.6%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 5.2%, Финансови и застрахователни дейности - 5.1%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 3.7%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 2.7%.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление - с ръст от 7.7%, бруто образуването на основен капитал - с ръст от 7% и колективното потребление на държавното управление - с ръст от 3.6%. Износът на стоки и услуги намалява с 3.6%, докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 4%.