През третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо второто тримесечие на 2018 година.

За сравнение, българската икономика показа растеж от 3.6% през първото тримесечие на годишна база и с 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. През второто тримесечие нарастването на БВП се забави до 3.4% спрямо същия период на миналата година и до 0.8% по отношение на предходното тримесечие. Тази тенденция поражда опасения, че растежът на БВП няма да постигне заложените в бюджета за 2018 година цели - ръст от 3,9 на сто.

Според експресните оценки на Националния статистически институт за периода БВП в номинално изражение достига 29 001 млн. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2018 г. е 25 124 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (70.5%), което в стойностно изражение възлиза на 20 446 млн. лева. През третото тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 5 605 млн. лв. и заема 19.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През третото тримесечие спрямо предходното на тази година БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.5%, брутната добавена стойност нараства също с 0.5%. Според експресните оценки по елементи на крайното използване принос за регистрирания икономически растеж спрямо второто тримесечие има увеличението на износа на стоки и услуги - с 2.2%, и на крайното потребление - с 1.4%.

През третото тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3% спрямо същото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност се увеличава с 2.7%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 6.9%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 6.2% през третото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 5.1%, докато износът на стоки и услуги намалява с 3.2%.