Съгласно резултатите от извършена проверка за представяне на годишен отчет за 2006 г. от публичните дружества и другите емитенти и дружествата със специална инвестиционна цел Комисия по финансов надзор установи, че 94 публични дружества и АДСИЦ са представили непълна информация в своите отчети, съобщи пресцентърът на КФН.

В КФН са внесени общо 388 годишни отчети за 2006 г. Във връзка с констатираните непълноти в годишните отчети на поднадзорните лица, е взето решение за откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка, съгласно ЗППЦК, на 94 дружества.

Съгласно откритото производство от всяко едно от дружествата е изискано предствавянето на липсващата в отчетите им информация.

72 поднадзорни лица са се съобразили с откритите производства и са представили допълнителна информация към годишните си отчети за 2006 г., поради което същите производства са прекратени.

Други 15 поднадзорни лица не са спазили изискването за представяне на исканата допълнително информация към годишния отчет за 2006 г.

Спрямо тези дружества е приложена принудителна административна мярка, с която същите се задължават да отстранят констатираните непълноти и несъответствия в представените от тях годишни отчети за 2006 г, поясниха от КФН.