"Българска агенция за кредитен рейтинг" АД повиши дългосрочния рейтинг за способност за изплащане на искове на ЗПАД "Армеец" от BB+ на iBBB- (перспектива: стабилна), краткосрочен рейтинг ia-3. Оценката се базира на положителните тенденции по отношение на финансовото състояние и инвестиционната дейност на компанията, включително нива на ливъридж значително под средните за конкурентната група, подобрени показатели на ликвидност и нарастване на инвестиционната доходност, както и на запазването на отчетените в предишната оценка показатели по отношение на оперативна ефективност и презастраховане. В доклада си БАКР запазва много добрата си оценка за мениджмънта на ЗПАД "Армеец" и отбелязва политиката на компанията за развитие на качеството на обслужване като основен фактор за растеж. За деветте месеца на 2007 г. компанията реализира премиен приход от 59 млн. лв. и стабилен ръст спрямо предходната година по всички застрахователни браншове. Ръстът в премийния приход на компанията спрямо същия период на 2006 г. е 58 %, с което продължава да изпреварва средният ръст на пазара, който е 18,74%. ЗПАД "Армеец" е лидер в застраховките на летателни апарати и свързаните с тях отговорности, като нейни клиенти са над 50% от лицензираните превозвачи и други авиационни оператори в страната. Компанията запазва водещото си място в автомобилното застраховане: по отношение на застраховка "Каско" пазарният дял спрямо предходната година се е увеличил от 7% на 9%, а по "Гражданска отговорност" ръстът от 44% (при 5,80% за целия пазар) я изкачва с едно място напред в класацията, с пазарен дял от над 5%. Традиционно ЗПАД "Армеец" е сред първите три компании по приходи в застраховките "Злополука" и "Помощ при пътуване", с пазарен дял от над 12%.