Параходство „Българско речно плаване" промени системата си на управление от едностепенна на двустепенна, стана ясно от проведеното Общо събрание на акционерите на публичното дружество.

На заседанието са направени и промени и в Съвета на директорите, като от длъжност са освободени 7 от членовете: Владимир Кабаков, Ирен Тонева, Женета Рогова, Константин Караджов, Драгомир Кочанов, Йордан Йорданов и Александър Керезов.
Като нови членове на Надзорния съвет на компанията са избрани "Българска Корабна компания" ЕООД, "Химимпорт" АД и Илия Златев.

Управителният съвет на БРП бе овластен да извършва сделки в рамките на една година, в резултата на които се прехвърлят или преооставят за ползване на друго лице дълготрайни активи на обща стойност, надхвърляща 1/3 от стойността на активите по последния одитиран или озготвен баланс на дружеството.

Съветът може да взема решения за придобиване и отчуждаване на дълготрайни материални активи /ДМА/, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, учредяване на залог и ипотека върху ДМА на дружеството, даване на гаранции и поемане на поръчителство, менителнични задължения, предоставяне на дарения; взема решения за регистриране на корабите на дружеството под чужд флаг и др.

Управителният съвет, след предварително съгласие на НС може да взима решения за закриване или прехвърляне на предприятия, промяна на дейността на дружеството.

Дейността на УС се извършва под контрола на новия Надзорен съвет.

За полугодието БРП отчете загуба в размер на 254 хил. лв. Общите приходи на дружеството са в размер на 15 309 хил. лв., което е с 2.86 % повече спрямо предходния период.