Днес изтече крайният срок за подаване на обвързващи оферти в конкурса на един етап за продажбата на 39 648 броя акции, представляващи 100% от капитала на"Топлофикация-Варна" ЕАД, Варна.

До изтичането на крайния срок, оферти подадоха:

1. "CEZ" АС, Чехия - размер на предложената цена - 4 560 000 евро

2. Dalkia International, Франция - размер на предложената цена - 6 780 000 евро.

3."ENER-G PLC", Англия - размер на предложената цена - 6 200 026 евро


Обявяването на покупните цени, които са посочили инвеститорите, не представлява автоматично класиране.

След разглеждане на офертите, Агенцията за приватизация ще изготви мотивирано предложение за класация.