През юни стопанската конюнктура в страната прави отстъпление спрямо май, главно заради неблагоприятните оценки на стопанските ръководители в промишлеността и услугите.

Общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта в сравние с предходния месец, показват резултатите от регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса.

По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Промишленост. Показателят "бизнес климат в промишлеността" намалява с 1.2 пункта в сравнение с май, което се дължи на изместване на очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото". Същевременно анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Строителство. През юни бизнес климатът в сектора се подобрява с 2.2 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище.

Търговия на дребно. Показателят отчита покачване с 0.7 пункта, което се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче очакванията им са по-неблагоприятни.

Услуги. През юни бизнес климатът в сектора спада с 3.7 пункта в резултат на изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото".