По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.1% спрямо второто тримесечие на 2017 година.

Ръст се наблюдава във всички дейности, като най-висок е при "Въздушен транспорт" и "Воден транспорт", съответно с 12.6 и 7%.

През периода оборотът на сектора се увеличава с 11.9% в сравнение със същото тримесечие на 2016 година.

На годишна база най-висок е ръстът при "Пощенски и куриерски услуги" - 15.3%, и "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - 15.2%. Намаление е регистрирано само при "Воден транспорт" (23.9%).

Оборотът в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 2.2% спрямо второто тримесечие на 2017 година. Индексът е с 14.1% по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2016 година.

Увеличение спрямо същия период на миналатагодина има при почти всички дейности. Най-значително е то при "Информационни услуги" (34.9%), "Радио- и телевизионна дейност" (19.1%), и "Дейности в областта на информационните технологии" (17.8%). Спад е регистриран при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (2.9%).

При Други бизнес услуги най-голямо е увеличението на оборота спрямо предходното тримесечие при "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - 8.5%, докато при "Други професионални дейности" се отчита най-същественото намаление - 14.4%.

В сектора спрямо третото тримесечие на 2016 г. нарастване има при повечето дейности, като то е най-голямо при "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - 32%, и "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - 22%. Намаление се наблюдава при "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" (5.6%) и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" (4.3%).