По предварителни данни на Националния статистически институт през март 2018 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.7% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 1.5% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2017 година.

През март продукция е по-малка спрямо февруари при гражданското/инженерното строителство е с 1.1%, а от сградното строителство - с 0.3%.

На годишна база спадът на строителната продукция през март се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където намалението е с 5.8%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.9% .

През март 2018 г. промишленото производство нараства с 2.3% в сравнение с февруари 2018 година, показват предварителните данни на НСИ. Календарно изгладения индекс на промишленото производство регистрира ръст от 1.7% спрямо съответния месец на 2017 година.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.8%, в преработващата промишленост - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.2%.

По значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на хранителни продукти - със 7.1%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6.9%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.0%.

Спад е регистриран при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.7%, производството на превозни средства, без автомобили - с 1.6%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.9%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.8%, и в преработващата промишленост - с 0.7%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 8.7%.

Оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.1% през март спрямо предходния месец.

През март търговията на дребно бележи ръст от 2.3% в сравнение със същия месец на предходната година.

Наблюдава се по-значително повишение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 8.3%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.1%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.5%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.2%. Намаление е отбелязано при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 3.7%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.1%.

През март в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 14.6%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 8.9%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - със 7.7%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.6%.

Спад е регистриран при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - по 9.8%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 7%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 2.4%.