Пандемията от COVID-19 има интересно влияние върху застрахователния пазар. Според последният анализ на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) за първото полугодие на 2021-а, влошената здравна конюнктура не само, че не потиска бизнеса на бранша, но и се явява като своеобразен катализатор за развитието му.

"В животозастраховането, след значителен спад през 2020 г. в резултат на пандемичната ситуация през настоящата година, се наблюдава динамичен ръст в премийния приход. Темпът е изпреварващ спрямо общото застраховане, което е сравнително рядка ситуация за българския пазар. Към м. юни 2021 г. премийният приход в животозастраховането достига 296 млн., като ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 30,2%. Наред с това, обаче, се отчита и съпоставим ръст от 27% на изплатените обезщетения, които са в размер на 112 млн. лв.", се казва в анализа на Асоциацията.

Отбелязва се също така, че продължава интензивното развитие по линия на застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд. Ръстът на годишна база на премийния приход към юни 2021 г. е 133%. Събраните премии възлизат на близо 113 млн. лв. - близо 2,5 пъти повече в сравнение с м. юни 2019 г., когато премийният приход е бил 46 млн. лв. "Това развитие се дължи на редица причини, включително и търсенето на по-изгодни алтернативи за управление на спестяванията в ситуация на нулеви и дори отрицателни лихви по депозитите", коментират анализаторите на АБЗ.

Устойчив остава трендът за повишен интерес към здравните застраховки през 2021 г. По линия на застраховка "Заболяване", към м. юни 2021 премийният приход е над 42 млн. лв. - с 8% по-висок на годишна база.

"Наред с повишаването на премийния приход следва да се отбележи и значителният, изпреварващ ръст на изплатените обезщетения в животозастраховането. Прочитът на данните сочи, че пандемията се е отразила значимо върху този показател. Ръстът в обезщетенията през първите шест месеца на 2021 г. спрямо същия период на "предпандемичната" 2019 г. се движи в рамките на около 50%. На двугодишна база за м. юни ръстът е 45 %, а през февруари е достигнал 60%. Същевременно, на двугодишна база се отчита и ръст на премийния приход, но в значително по-нисък размер - 11,6% към м. юни 2021-а", пише в анализа.

Асоциацията на застрахователите отчита, че за разглеждания период премийният приход общо за пазара достига 1, 635 млн. лв., като ръстът на годишна база е близо 13%. Увеличение има и при изплатените обезщетения, които нарастват с 8,6% спрямо същия период на 2020 г. и възлизат на 637 млн. лв. Според АБЗ наред с общите процеси на възстановяване и ръст на икономиката, добрите резултати се дължат и на адекватната реакция на застрахователите по време на пандемията, скоростната дигитализация и предлагане на удобни за клиентите решения. Интересно е да се отбележи, че пазарът расте не само спрямо предходната "кризисна" 2020 г. Ако се вземе като база за сравнение успешната "предпандемичната" 2019 г., то възходящата тенденция е видна и през този прочит - премийният приход към шестмесечието на 2021 г. бележи 10,6% ръст спрямо този от същия период през 2019 г.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 9,7 % на годишна база, най-високият за последните 12 месеца. Към м. юни премийният приход е в размер на 1, 338 млн. лв., а изплатените обезщетения са 526 млн. лв., като изменението на годишна база е 5,3%.

След слаба динамика по линия на най-масовите автомобилни застраховки в предходните месеци към м. юни 2021 г. се отчита ръст на премийния приход от 6,1% на годишна база при застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, като събраните премии са 583 млн. лв. Но заедно с това се забелязва и изпреварващ ръст при изплатените обезщетения по застраховка "Гражданска отговорност", който достига до 8 % спрямо същия период на 2020 г. Ръстът на премийния приход по "Каско" е 9,6% до 352 млн. лв.

Продължава позитивното развитие по линия на застраховка "Пожар и други опасности", при която се отбелязва ръст на премийния приход от 19,2 %, на годишна база, като събраните премии достигат 51 млн. лв. С положителен знак са и пазарните резултати по линия на "Кражба, грабеж, вандализъм", където ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 5%.