През 2017 г. средномесечното равнище на безработицата у нас е 7,2%. Това е най-ниската стойност на показателя за последните 9 години. За последно безработицата е била по-ниска през 2008 г. За сравнение през 2016 г. средномесечното равнище на безработицата е било 8,7%, показват данните на Агенцията по заетостта.

Статистиката на агенцията отчита, че през декември м.г. равнището на регистрираната безработица е 7.1%. В сравнение със същия месец на 2016 г. равнището й се понижава значително - с 0,9 процентни пункта. Спрямо предходния месец ноември се отчита минимално нарастване на безработицата от 0,2 процентни пункта.

В края на декември в бюрата по труда са били регистрирани 232 066 души. На годишна база броят им се е понижил с близо 29 000 души или с 11,1%. Новорегистрираните безработни през декември са 26 348 лица. От тях 583 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа.

На работа през декември са постъпили 12 681 лица. Значителен е делът на устроените в реалната икономика - 90.7% от общо наетите. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 1 173 лица, в т.ч. 1 053 по схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси".

На първичния пазар са заявени 7 674 работни места. Над 2/3 от местата са заявени от частния сектор (75.1%).

Най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от сферата на следните икономически дейности: преработващата промишленост (2 513); търговията (1 196); хотелиерството и ресторантьорството (646); административните и спомагателните дейности (515); държавното управление (512); образованието (395); транспорта, складирането и пощите (306) и други.

Най-търсените професии по заявените работни места в бюрата по труда през декември са в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи и т.н.); квалифицираните работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродните на тях; продавачите; операторите на стационарни машини и съоръжения; работниците в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорта; работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях; преподаватели.