Банковите пазари в Европа и в България се развиват динамично в последните години, а предизвикателствата на COVID-19 само ускоряват тенденцията за нов начин на обслужване и посрещане нуждите на клиентите на банките. Ключов фактор за тяхното развитие се явяват цифровизацията, предлагането на нови продукти и бързината на предоставяне на услугите.

Според проучване на Делойт Централна Европа за сливанията и придобиванията в банковия сектор в Централна и Източна Европа, към края на 2019 г. първите пет банки у нас притежават 61,6% от общите активи, като банковият сектор в България става все по-концентриран в съответствие със стратегията на регулатора за намаляване на броя на банкови лицензи и подобряване на капиталовата база. В края на 2019 г. в България действат 25 банки, шест от които са клонове на чуждестранни банки, като броят им непрекъснато намалява поради процесите на консолидация, протичащи в сектора (Банка Пиреос излезе от пазара, а Société General Expressbank бе придобита от Банка ДСК).

В тримесечната си публикация "Банките в България" от март 2021 г. БНБ посочва, че продължаващото възстановяване на икономическата активност създава благоприятни условия за дейността на банковия сектор, въпреки че икономическата активност е била по-ниска от тази през предходната година. Депозитите, привлечени от банките, продължават да нарастват. Според статистиката на БНБ, ръстът на жилищните кредити е с 12,4%, а на потребителските кредити - с 3,5% на годишна база.

Очакванията към банковия сектор се увеличават правопропорционално на непрекъснато нарастващия обем на безналичните картови плащания чрез виртуални ПОС терминали, на кредитните преводи, инициирани по електронен път, като и на лицата, използващи интернет за банкиране.

В България са познати редица технологични финансови платформи за онлайн кредитиране, които предлагат на потребителите различни по вид кредитни продукти, включително краткосрочни заеми, заеми на вноски, финансиране на покупки, заеми за автомобили и други. В отговор на динамиката на пазара и нуждите на потребителите и бизнеса банките включиха софтуерни решения като част от дигиталната си трансформация и се фокусираха върху изграждането на IT платформи, които клиентите могат да използват от разстояние. Въпреки внедряването на дигиталното банкиране големите банки са недотам активни във въвеждане на иновациите и например остава нуждата от посещение на банков офис за подписване на договор за кредит или откриване на нова сметка.

На фона на доста консервативния като цяло банков сектор приятна изненада е стъпването през юли тази година в България на първата изцяло дигитална банка - естонската Bigbank. Моментът се оказва повече от добре избран. Банката е предизвикателство към утвърдената представа за банкиране и от самото начало се позиционира като дигитален кредитор от следващо поколение.

Нейни клиенти са потребители, които не се чувстват изцяло удовлетворени от предлаганите до момента банкови услуги и предпочитат дигиталната форма на банкиране. От началото на 2023 г. Bigbank планира също предлагането на банкови услуги за бизнес клиенти в България.

Bigbank предоставя на хората възможността да се възползват от модерни, надеждни и удобни услуги за банкиране онлайн. Банката стартира в България с потребителски кредити за индивидуални клиенти, като възнамерява в близко бъдеще да предложи и депозитни сметки. Независимо от това кой вид потребителски заем си избере клиентът, не е необходимо да посещава банков офис, тъй като целият процес протича онлайн. Това включва идентификацията на кандидата, самото кандидатстване и подписването на договора. Банката ефективно използва различни регистри за прецизна оценка на риска, за разлика от традиционната банка, където кандидатът трябва да премине през редица стъпки, вкл. физически, отивайки до банката. Клиентите се обслужват с дигитални средства - видео идентификация, електронно подписване с квалифициран електронен подпис. Последващото обслужване също е изцяло онлайн или дистанционно, което елиминира нуждата от придвижване до и изчакване в помещение на банката.

Но във време, когато дигиталното доминира все повече в ежедневието, може би най-важни фактори са времето и скоростта. Тъй като заявлението и цялата комуникация са дигитални, Bigbank е в състояние ефективно да обработва запитвания и да връща отговори. Самите потребителски заеми са достъпни, с матуритет до 10 години, така че малките месечни вноски да не натоварват бюджета на семейството.

Независимо от вида на заема - за автомобил, ремонт на жилището или лични нужди, Bigbank се явява доставчик на безпроблемни финансови услуги, алтернатива на традиционните универсални банки.

Именно навлизането на нови играчи на българския пазар води до увеличаване на конкуренцията и в крайна сметка до нови, по-качествени услуги за потребителите. Появата на институции като Bigbank обаче сигнализира, че пазарът е узрял за иновативните финансови услуги и че философията "digital first" е възможна като бизнес модел у нас.