Индекси МОИТЕ ПАРИ

Изминалият месец не предложи съществена динамика на пазара на ипотечни кредити. Макар като цяло 5-6 банки да коригираха своите оферти, само 2 от тях повлияха върху стойностите на индексите, съобщават от moitepari.bg.

Индекс МОИТЕ ПАРИ - BGN

С промени при две от банките, включени в индекса приключи петия месец от 2009-та. За жалост и този месец промените подкрепиха негативната тенденция и индексът отново нарасна. Този път с 13 базисни пункта до 11.85%. Покачване в такъв размер може да бъде разгледано и като значително, и като незначително. В настоящата ситуация то по-скоро е високо предвид на това, че се дължи на промените на само 2 банки.

Трезорите, които повлияха индексът са Банка Пиреос България и УниКредит БУЛБАНК. Общото и при двете банки е, че влиянието се дължи основно на покачване на лихвите. Всъщност за първата от двете банки това беше единствената промяна. Лихвата нарасна с половин пункт, но отражението върху индекса беше незначително - добави само 1 б.п. върху стойността му. Ситуацията налага извода, че стойността на индекса през май основно е повлияна от втората банка и на практика е така.

УниКредит БУЛБАНК завиши с половин пункт лихвата по най-добрата си оферта. Завишение от 20 лв. претърпя таксата за разглеждане на документи, а трансформацията на годишната такса за управление на кредита в 3-месечна допълнително оскъпи предложението. Комбинираният ефект от тези промени резултира в нови 13 б.п. върху стойността на индекса. Така отново можем да кажем, че една от банките определи посоката на индекса, тъй като тежестта й в него е голяма. Погледнато от друг ъгъл, обаче трябва да бъде направено пояснението, че това е влиянието на една банка само и колкото и да е голямо то, само по себе си не е показателно за целия пазар. Кредитите продължават да поскъпват, но това далеч не е масова тенденция при всички банки.

Индекс МОИТЕ ПАРИ - EUR

Банките от индекса с променени са същите, както и при индекса в лева. И тук корекциите през изтеклия месец бяха в сходна посока, в резултат, на което стойността на показателя достигна ниво от 10.72%.

Банка Пиреос България завиши лихвата по най-добрата си оферта с 0.30 п.п., което макар и слабо, все пак се отрази негативно върху индекса. В резултат на това завишение банката добави 4 б.п. към стойността на показателя.

При УниКредит БУЛБАНК ситуацията е аналогична, както при индекса в лева. Няма как да е другояче, тъй като условията при левовите и евровите кредити са еднакви във всички отношения - лихви и такси. С новите промени банката прибави още 17 б.п. към стойността на индекса. Това потвърждава позицията на банката, като основен участник в динамиката на индекса. Но както и при индекса в лева, така и тук правим уточнението, че промените при една банка не са показател за тенденция, независимо колко и какви са тези промени.

Равносметката за месец май ясно потвърждава вече известната тенденция - кредитирането е затруднено и скъпо, а банките изпитват все още нужда от ресурс. Привличането на свободните средства от фирмите и населението продължава при задържащи се високи цени. Респективно скъпия новопривлечен ресурс дава своето отражение и върху отпусканите кредити. Ограниченото кредитиране продължава, като всеки получил заем е платил по-висока цена за него.