През изминалата пандемична 2020 година българските домакинства са били с най-слаби възможности за потребление на стоки и услуги в целия Европейски съюз, показват данни на европейската служба Евростат.

"Фактическото индивидуално потребление" (AIC) в България е било с 39% под средното за Съюза или 61% от средноевропейското ниво. На първо място по потребление е Люксембург - с 31% над средноевропейското (или 131% от осредненото ниво), следвана от Германия (с 23% над средното) и Дания (с 21% над средно-европейското).

AIC е измерител на материалното благосъстояние на домакинствата, а данните на Евростат се основават на преразгледания паритет на покупателната способност (PPS - индикаторът е изкуствена парична единица, която елиминира разликите в ценовите равнища между отделните държави), както и на последните данни за БВП за глава от населението на страните членки.

През миналата година 9 страни членки са имали равнище на "фактическото индивидуално потребление", което е било над средното за Съюза. В Нидерландия, Австрия, Финландия, Белгия, Швеция и Франция са регистрирани нива на потреблението над средноевропейските.

В останалите страни-членки, където попада и страната ни, действителното потребление на глава от населението през 2020 г. е било по-ниско от средноевропейското. България продължава да заема последната позиция с възможности за потребление, които са били едва 39% от осредните за ЕС.

Преди нашата страна се нареждат Словакия, Латвия, Унгария и Хърватия с AIC индекси между 25% и 35% под средното европейски ниво.

За Румъния, Естония и Гърция покупателната сила на глава от населението е между 21% и 25% под средното за ЕС ниво, а в Кипър, Италия, Литва и Ирландия - с 10% под осредненото ниво на ЕС.

През последните години България стои на последната позиция.