В Комисията за защита на конкуренцията са получени писма от „Електроразпределение Столично" АД, „Електроразпределение - София Област" АД, и „Електроразпределение Плевен" АД, по повод изпълнението на решение на КЗК от 23 ноември 2006г.

В писмата дружествата декларират, че ще се съобразят с решението на КЗК и ще преустановят събирането на обезпечения от нови потребители, до произнасянето на Върховния административен съд (ВАС).

Посочено е, че при спиране на предварителното изпълнение от страна на ВАС, фирмите ще продължат изискването на депозити, до момента на окончателното произнасяне на съда.

Дружествата са започнали възстановяване на обезпеченията на тези потребители, които са просрочили по-малко от 3 плащания, за последните 12 месеца.

Трите компании са възложили изготвянето на проект за нови Общи условия, на договорите за продажба на електрическа енергия, в съответствие с решението на Комисията.

В случай, че Върховния административен съд отмени предварителното изпълнение на решението на КЗК, електроразпределителните дружества ще продължат да прилагат съществуващите Общи условия.

Комисията за защита на конкуренцията наложи по две имуществени санкции на всяко от дружествата с  общ размер - 64 000 лв., за извършени нарушения по чл. 18, т.1 и чл.18, т.3 от ЗЗК. Комисията постанови прекратяването им.

Проучването по преписката установи, че ответните дружества едностранно са заложили в общите условия на договорите с потребителите си, предоставяне на предварително обезпечение, за погасяване на задълженията при евентуална нередовност в плащанията.

Нещо повече, дружествата използват различен подход спрямо потребителите. Налагат недопустими критерии  - напр. „рискови/нерискови", при определянето на формата на обезпечение (парична гаранция, банкова гаранция, запис на заповед и др.). Не са уведомили своите клиенти за правото им на възражение, но допускат промяна в условията, за тези от тях, които са ги подали.