Община Разград да продаде акциите си в "Газоснабдяване - Разград" АД на основния акционер в дружеството - "Овергаз Инк." АД, гласуваха на своето заседание членовете на Постоянната комисия по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол към Общинския съвет.

В момента местната управа е собственик на 18 015 броя поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка. Те представляват 15% от капитала на газоснабдителната фирма. Останалите 85% или 101 985 акции са притежание на "Овергаз Инк."

Изненадващото решение да се продават бързо ценни книжа от печелившо предприятие е мотивирано в докладната записка на кмета Денчо Бояджиев, която ще бъде внесена на заседанието на местния парламент в сряда, съобщи електронното издание "Разград Онлайн".

Причината е, че частното дружество е заявило намерение да увеличи капитала на "Газоснабдяване - Разград", чрез апортна вноска, представляваща изградени активи от газопреносна и газоразпределителна мрежа и съоръжения на стойност 5,5 млн. лв.

Това се налагало, тъй като според Закона за енергетиката притежателят на лицензията /единствената в общината за разпределение на природен газ/ трябва да е носител и на вещното право на собственост върху енергийния обект - газоразпределителната мрежа на лицензираната територия.

Именно изпълнението на това нормативно изискване, както и на задълженията по лицензиите на "Газоснабдяване - Разград" АД принуждавало към спешни действия за увеличаване капитала на дружеството.

За да задържи сегашния си процент на участие и за да предпази акциите от обезценяване, Общината трябва да внесе над 600 000 лв. От дискусиите в комисията обаче стана ясно, че в местната хазна в момента липсва такава сума в брой, която да бъде вложена за такава цел.

Комисията се спряла на втория вариант, който предвижда продажба на акциите по пазарна оценка - 11 лв. всяка.

По изчисления на разградската медия, от тази финансова операция Община Разград ще получи 198 165 лв.