През февруари е отчетено нарастване на активите, печалбата и балансовия капитал на банковата система. Към 29 февруари натрупаната печалба в сектора е 196 млн. лв., която е равна на размера, отчетен към края на февруари предходната година, показват данните на Българската народна банка..

Ликвидните активи се увеличават с 2.5% до 28.3 млрд. лв., като най-голям растеж се наблюдава при средствата по разплащателни сметки в други банки и междубанкови депозити до 7 дни.

Спрямо края на януари активите на банковата система нарастват с 0.6% до 87.6 млрд. лева. В кредитния портфейл на банките (без сектори централни банки и кредитни институции) е отчетен лек спад (с 0.4%) до 53.3 млрд. лева. Кредитите за нефинансови предприятия намаляват с 0.5%, а тези за домакинства остават почти без промяна. Най-голям темп на спад има при кредитите за секторите държавно управление (6.1%) и други финансови предприятия (2.0%).

Депозитите в банковата система отбелязват месечен растеж с 0.3% и в края на февруари възлизат на 74 млрд. лева.

Депозитите на домакинства нарастват с 0.5%, а делът им в структурата на общите депозити в банковата система достига 60.4%.