"Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, която ще излезе на Българската фондова борса (БФБ) до края на този месец, възнамерява да предложи междинен дивидент за 2020 г. в размер на 4 млн. лв., съобщиха от компанията. От дружеството уточниха, че в бъдеще планират да разпределят като дивидент поне 50% от подлежащата на разпределяне нетна печалба за изминалата година или за първото полугодие на настоящата.

Както стана ясно, "Телелинк" ще предложи на инвеститорите 3,75 млн. съществуващи акции, или 30% от компанията, при минимална цена от 7,60 лева за брой. Продавачи са мажоритарния собственик Любомир Минчев, който е поел ангажимента да запази 51% дял поне до края на 2021 г., както и Спас Шопов и Иво Евгениев.

Българската IT компания "Телелинк" излиза на борсата до края на месеца

Българската IT компания "Телелинк" излиза на борсата до края на месеца

Акционерите ще продадат до 30% от акциите

В петък "Телелинк" отчете и предварителни резултати за изминалата 2019 г. Компанията е реализирала приходи от 110,1 млн. лв., 5% спад спрямо предходната година. "Отбелязаният спад в общите ни приходи се дължи на забавянето на продажби на стоки с по-ниско ниво на добавена стойност в Западните Балкани. Очакванията ни са през 2020 г. да възстановим нивата от предходните години, както и да увеличим нивото на добавена стойност на тези пазари", посочва Иван Житиянов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет.

Компанията отчита 18 процента увеличение на консолидираната печалба преди данъци, лихви и амортизации, като тя достига 11,6 милиона лева. Маржът е 10,5 процента. Нетната печалба расте със 7 процента до 8,2 млн. лв. при марж 7,4 процента.

"Отбелязваме поредна година на значителен ръст на продажбите на основополагащия за Групата български пазар. Това се дължи както на високата ни активност на местно ниво, така и на увеличаващия се международен бизнес със Западна Европа и САЩ", каза още Житиянов.

По думите му, основен фактор за по-високата относителна рентабилност и значителния ръст на печалбите независимо от по-ниските приходи през 2019 г. са ръстът и по-големият относителен дял на по-високо рентабилните продажби на групата във и от България, както и на решенията с по-висока добавена стойност като цяло. "Като цяло, завършваме поредната си успешна година, в която Групата постигна значителен напредък в дефинирането и реализацията на стратегията си", коментира той.

Към края на 2019 г. консолидираният финансов дълг на групата, формиран от задължения по получени лихвоносни заеми и договори за финансов лизинг, възлиза на 6,4 млн. лв., а консолидираните парични средства и еквиваленти - на 2,1 млн. лв. Формираният на тази база консолидиран нетен финансов дълг (разлика между финансов дълг и парични средства и парични еквиваленти) на групата към същата дата възлиза на 4,3 млн. лв.