Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „СОФИЙСКА ВОДА" АД за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода".

В разглеждания случай, въз основа на представените доказателства, КЗК приема, че не е изпълнена хипотезата за невъзможност за провеждане на открита процедура поради непреодолима сила. Съвкупността от изложените обстоятелства в мотивите на решението за откриване на процедурата неправилно е била възприета като събитие с извънреден характер, налагащо решение от страна на възложителя за откриване на процедура на договаряне без обявление.

С оглед на гореизложеното КЗК отменя решението за откриване на процедурата като незаконосъобразно.