Членовете на Глобалния университетски форум на лидерите се събраха на годишната среща на Световния икономически форум 2019, за да обсъдят ролята на университетите в нашия постоянно променящ се свят. Ето шест теми, които бяха начело на дневния ред докато членовете разглеждаха бъдещето на университетите и ролята им в обществото, според WEF.

  1. Въвеждане на курсове по обработка и анализ на данни

Потокът от информация и данни днес е вездесъщ и често поразително голям. Например, Domo Data Never Sleeps 6.0 съобщава, че през 2018 г. Google е извършвала средно 3,8 милиона търсения на минута.

Въпреки че не всички завършили университетското си образцование ще се реализират в области, свързани с боравене с данни, университетите започват да работят за повишаване на грамотността на студентите си в тази сфера чрез добавяне на курсове по информационни науки и залагане на задачи за изучаващите социални науки, така че те да могат да комуникират ефективно с техните колеги, които са ориентирани към работа с данни.

University College London изисква от успешните си кандидати за бакалавърска степен по мениджмънт, за да имат добри познания по математика, за да се справят с увеличаващия се поток данни. Университетът Bocconi пък изисква от кандидатите за магистърски програми да научат езика за програмиране Python, защото за обработката на данни става все по- "полезно да се знае, поне в общи линии, логиката на компютърното програмиране."

  1. Въвеждане на етичен кодекс

Новите технологии са предназначени да осигурят ползи за човечеството, но Четвъртата индустриална революция повдига безброй въпроси за ценностите, идващи с тези нови технологии. Студентите в STEM специалностите могат да се ангажират с либерални дисциплини, за да помогнат за справянето с тези големи проблеми.

Много институции експериментират с начини за вграждане на етиката в редовните курсове, тъй като няма едно тълкуване по въпроса. Харвардският университет използва възпитаниците си по философия като преподаватели и асистенти в няколко курса по компютърни науки и насърчава съвместно разработени курсове в тези дисциплини и други. Университетът Princeton моли своите инженерни студенти да обмислят ролята си в предотвратяването на изменението на климата.

Дипломите от университетите, които гарантират най-много възможности за работа

Дипломите от университетите, които гарантират най-много възможности за работа

По-голямата част от висшите учебни заведения се намират в САЩ

Световният икономически форум и университетът Carnegie Mellon стартираха инициатива за разбиране на начина, по който се преподава етика в курсове за изкуствен интелект (ИИ).

  1. Данните трябва да са отворени за достъп и съвместими

Достъпността на данните е ключов проблем за научните изследвания днес.

Днес много иновации зависят от агрегирането на големи масиви от данни. Изследователите от университетите в Санкт Гален и Лихтенщайн например подчертават как анализът на данните може да подобри достъпността и персонализацията на продуктите и услугите.

Съществува неотложна необходимост да се създаде възможност за обединяване или споделяне на набори от данни, без да се преустановява контролът върху основните данни. Тъй като такива набори от данни често се държат от университети и нестопански организации, има възможност за университетите да играят роля при проектирането на начина, по който данните се споделят за широко ползване по оперативно съвместим начин.

  1. Техническите науки трябва да се консултират със социалните

The Financial Times определи "techlash" като една от ключовите думи за 2018 г. Въпросите, свързани с етиката и логиката на новите технологии, се появяват на повърхността само когато възникнат проблеми, вместо да бъдат разгледани преди това.

Социалните науки играят роля в навигирането на изобретенията и смекчаването на "технологичния". Усъвършенстваните във времето методологии могат да разкрият свързаните с управлението въпроси, компромиси и ползи, представени от новите технологии, и да очертаят как различните сценарии вероятно ще възприемат от потребителите и обществеността.

Проучване, проведено от изследователи от Университета Campinas в Бразилия показа, че липсата на обществено образование за развитието на биотехнологиите и генетично модифицираните храни, 22 години след първата генетично модифицирана храна на пазара, все още пречи на приемането на такива техники.

Идва краят за технологиите, които използваме сега

Идва краят за технологиите, които използваме сега

Без да плащаме в магазините и без смартфони

Днес има много възможности за консултации с учените в социалните науки в ранните етапи на развитие и за вземане на активна роля в дебати по спорни въпроси, например относно модификацията на гени и автономните превозни средства.

  1. "Безполезните знания" имат своята стойост и значение

През 1939 г. американският педагог Абрахам Флекснер се позова на страниците на списание Harper"s Magazine, че производството на знания не трябва да бъдат обременяани с въпроси за приложението им в ежедневието твърде много:

"Институциите за обучение трябва да бъдат посветени на култивирането на любопитството и колкото по-малко се обременяват с непосредственото приложение на откритията, толкова по-вероятно е те всъщност да се занимават с приложението им в реалния свят и да допринесат не само за човешкото благосъстояние, но и за еднакво важното удовлетворение на интелектуалния интерес, което може да се каже, е станало движещо в интелектуалния живот в настояще време. "

Някои от най-големите мистерии на нашето време се преодоляват чрез прости изследвания. Забележителен пример е работата на Европейския съвет за ядрени изследвания (CERN), чиято работа потвърди модела на физиката на частиците.

Въпреки това, по време на последвала финансова криза, изследванията без непосредствено приложение започват да се наричат "нелепи" или "глупави". Такива "безполезни знания" могат да станат актуални за една нощ поради променящите се обстоятелства.

Университетите се нуждаят от своите партньори в иновационните екосистеми - в промишлеността и в правителството - за да подкрепят производството на знания заради самото него.

  1. Необходимо е намиране на правилното ниво на преквалификация

Преквалификацията или придобиването на нови умения е става все по-голямо предизвикателство за обществото. Докладът за бъдещето на работните места на Световния икономически форум от 2018 г. установи, че "през 2022 г. не по-малко от 54% от всички служители ще изискват значително преквалифиация и повишаване на вече придобитите умения".

Университетите са наясно, че имат голяма роля в това. За тази цел през миналата година Националният университет на Сингапур стартира програма за учене през целия живот. Тя позволява на възпитаниците да се включат отново в курсове до 20 години, след като са приети, за да си набавят необходимите умения за бързо развиващата се глобална икономика.

Компаниите също използват университетския опит, за да запазят работната си сила. AT&T стартира инициатива на стойност 1 милиард долара, наречена "Готов за бъдещето", за да запази почти половината от служителите си, които вече не притежават подходящите умения.

Провеждана в партньорство с традиционни университети като Georgia Tech, Университета на Notre Dame и Университета Oklahoma, както и онлайн курсовете на Coursera и Udacity, инициативата позволява на лужителите от AT&T да придобиват нови квалификации, сдобивайки се с магистърски степени, които свидетелстват за усвоени специфични компетенции.