Когато лихвите ти увеличават с незначителна част от процента, това трудно прави впечатление. Не трябва обаче да се забравя, че дълго време (години наред) лихвите по депозитите на населението намаляваха и се доближиха изключително плътно до нулата.

Този процес продължаваше дори когато инфлацията започна бързо да нараства заради трайната тенденция на ръст на депозитите на населението и трудностите банките да пласират относително сигурно и доходоносно вливащата се по това направление ликвидност.

Сега, за втори месец поред лихвите по депозитите на населението нарастват, макар и незначително. Според лихвената статистика на БНБ за месец май при сектор домакинства "средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.02 пр. п. (процентни пункта) до 0.12%, а по тези в евро - с 0.03 пр. п. до 0.11%.

Все повече намаляват банковите депозити на граждани

Все повече намаляват банковите депозити на граждани

Това може да се види по движението на всички групи депозити на домакинствата за първото тримесечие на 2022-а

Средните лихвени проценти по овърнайтдепозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива от 0.13% и 0.18%".

През април, отново според информацията на БНБ ситуацията в този сектор бе следната: "средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.03 пр. п. до 0.10%, а по тези в евро - с 0.01 пр. п. до 0.08%. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива от 0.13% и 0.18%."

Вижда се, че увеличението придобива постоянен профил. А ако то остане устойчиво и през следващите месеци нищо чудно в началото на есента и средния лихвен процент по депозитите да нарасне. Това е важен детайл, тъй като според законовите разпоредби базовите лихвени проценти на банките за заеми за населението в национална валута - и жилищни и потребителски, се формират на основата на средния лихвен процент по депозитите в лева.

За момента при лихвите по кредити за граждани ситуацията е обичайната. Както съобщава БНБ ". средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.03 пр. п. до 7.81%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.01 пр. п. 8.28%.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.03 пр. п. до 2.54%, а ГПР - с 0.04 пр. п. до 2.78%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове се увеличава с 0.32 пр. п. до 3.21%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се повишава с 0.13 пр. п. до 3.16%. През май 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.08 пр. п. до 14.77%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0.02 пр. п. до 20.43%."

При фирмите депозитите и в левове и в евро остават в отрицателната зона. През май 2022 г. в сравнение с април 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се понижава с 0.05 пр. п. до -0.54%, а по тези в евро - с 0.11 пр. п. до -0.17%. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро спадат с 0.01 пр. п. до -0.01%.", се казва в съобщението на БНБ.

Ръст на кредитите прогнозират финансови експерти

Ръст на кредитите прогнозират финансови експерти

Увеличението ще е с поне 0,5 процента

Що се отнася до заемите за търговски дружества средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се запазва на ниво от 2.87%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.21 пр. п. до 1.96% през май 2022 г.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.02 пр. п. до 2.58%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.28 пр. п. до 2.19%. През май 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.02 пр. п. до 2.34%, а по овърдрафта в евро - с 0.01 пр. п. до 1.77 процента.