Премийният приход, реализиран от дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, през първото шестмесечие на 2006 г. е 13.670 млн. лв., съобщиха от Комисията по финансов надзор.

Отчетеният приход представлява ръст от 68.70% на годишна база, показват данните на КФН.

В структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества с най-голям относителен дял са пакетите - „Извънболнична медицинска помощ" и „Болнична медицинска помощ".

Съвкупният им дял е 36,99% от премийния приход на дружествата.

Изплатените обезщетения по доброволно здравно осигуряване през периода са в размер на 6 154 хил. лв., като ръстът на годишна база е 46,38%.

През отчетния период сумата на активите на дружествата по доброволно здравно осигуряване е 26 554 хил. лв., с което се отчита нарастване на годишна база от 65,17 %. Размерът на техническите резерви за сектора е 7 539 хил. лв.