Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна със Зинаида Златанова, Ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Фокус на срещата бе обсъждането на възможностите за участие на БТПП в националния дебат по Стратегия Европа 2020, Лисабонския договор и новата финансова рамка на ЕС, съобщават от палатата.

Зинаида Златанова предложи палатата и представителството съвместно да организират конференция с участието на експерт от ГД „Търговия", който да запознае бизнеса с действащите споразумения на ЕС с трети страни. БТПП пое ангажимент предварително да проведе анкетно проучване сред членовете си и браншовите организации за нивото на информираност на бизнеса в това отношение, резултатите от което да се използват при определянето на дневния ред на конференцията.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с участието на палатата в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и опасността от лишаване на малкия и средния бизнес от възможността за представителството в тристранния диалог в контекста на законодателните промени в Кодекса на труда.

Дискутирани бяха разпоредбите на европейското законодателство, третиращи критериите за избор и представителност на социални партньори на ниво на ЕС. Тя изрази дълбоката си убеденост, че с промените се нарушават принципите на политиката на ЕС за насърчаване на публично-частното партньорство и аутсорсване на административни функции към професионални организации с цел освобождаване на администрацията от несвойствени за нея задачи. Освен това, изрично се подчерта, че такъв подход на изключване на организации с широка представителност на бизнеса е в нарушение на добрите европейски практики.

В тази връзка г-жа Златанова отбеляза, че е редно за това да бъде информиран комисаря по трудова заетост, социални въпроси и приобщаване и генералния директор на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване".