Съгласно изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, енергийните предприятия в едномесечен срок преди подаване в ДКЕВР на заявлението за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени оповестяват в средствата за масова информация предложенията си за утвърждаване на новите цени.

В изпълнение на това изискване "БУЛГАРГАЗ" ЕАД, осведомява своите клиенти, както и всички други търговски дружества в страната, че на настоящия етап, отчитайки факторите формиращи равнището на цената, (доставни цени на природния газ, цени на алтернативните горива на международните пазари, валутен курс на лева към щатския долар, очаквано потребление на природен газ), цената на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2007 г., следва да бъде по-ниска с 0,5% от действащата в момента цена.

Поради обективната невъзможност за точно прогнозиране на някои от изброените фактори, определящи равнището на цените, окончателна яснота за цената на природния газ, която "Булгаргаз" ЕАД ще предложи за утвърждаване от ДКЕВР за ІІ-ро тримесечие на 2007 г., ще има непосредствено преди внасяне на предложението - 12.03.2007 г., съобщават от дружеството.

Припомняме, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) утвърди поисканата от Булгаргаз по-висока цена на природния газ за първото тримесечие на 2007 година и от 1 януари цената поскъпна с 4,06% от 308.58 лв. за 1000 куб.м без ДДС на 321,11 лв./1000 куб. м.